Fundacja Wolny Turysta

Fundacja "Wolny Turysta" została powołana w roku 2018.
Jest przedsięwzięciem NON-PROFIT, mającym na celu integrację środowiska i popularyzację niekonsumpcyjnego spojrzenia na turystykę. Wszelkie potencjalne środki wykorzystywane są na działalność statutową fundacji i realizację celów z naciskiem na edukację informacyjną społeczeństwa.

Celami Fundacji są:
1. Integracja i wspieranie organizacji, fundacji, podmiotów, jednostek i osób zajmujących się szeroko pojętą turystyką aktywną.
2. Pomoc w działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-5. § 10
3. Promocja działań, popularyzacja i wsparcie sprzedaży usług, produktów i miejsc turystycznych.
4. Pomoc w zakresie doradztwa dla podmiotów działających na rynku turystycznym.
5. Prowadzenie szkoleń dla podmiotów związanych z turystyką i obsługą ruchu turystycznego.
6. Poprawa środowiska naturalnego i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Uruchomienie i prowadzenie strony www będącej platformą kontaktów i wymiany doświadczeń
2. Produkcja materiałów promocyjnych (spoty filmowe, relacje i videoblogi, broszury, strony www, spoty informacyjne)
3. Organizowanie spotkań i szkoleń
4. Wydawanie wydawnictw związanych z ideą wolnej turystki, a także poruszających zagadnienia promocji.
5. Uczestnictwo w konferencjach i targach, krajowych i międzynarodowych związanych z turystyką.
6. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, które wspierają i propagują ideę zbieżne z celami Fundacji.
7. Organizacje imprez, wystaw, pokazów, kongresów, konkursów, seminariów i wydarzeń promujących produkty turystyczne dla mediów oraz potencjalnych turystów w ich miejscach zamieszkania.
8. Organizacje podróży studyjnych
9. Przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki
10. Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez zbiórki śmieci i cywilizacyjnych pozostałości z terenów leśnych i rolniczych wszelkimi dostępnymi środkami technicznymi.
11. Pozyskiwanie środków z UE, budżetu państwa i innych źródeł na cele statutowe
12. Współpracę z czołowymi przedstawicielami i liderami opinii różnych obszarów turystyki (podróżników, youtuberów i innych)
13. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji